ДистрибуториПартньориКонтактиBG EN

Izobeton™

Продукти

ЗИД И ИЗОЛАЦИЯ В ЕДНО

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Блоковете за зидане Изобетон™ са изработени 100% от първични материали. Използват се за изграждане на не носеща външна и вътрешна зидария при строителството на обществени и жилищни сгради, едно-или многофамилни жилища, бизнес центрове, детски градини, болници и други сгради.
Благодарение на своята относителна плътност – 350 кг./куб.м.,което отговаря на 87,5 кг./кв.м. преградна стена е изключително подходящ за реконструкции и надстрояване на съществуващи постройки.
Блоковете за зидане Изобетон™ гарантират отлична паропропускливост, висока топлоизолационна способност и шумоизолация на изградените конструкции.
Енергоспестяващите блоковете за зидане изобетон™, съответстват на
БДС EN 771-3:2003+ A1:2006, ПРИЛОЖЕНИЕ ZA
Като тяхното съответствие е оценено съгласно система 4, т.е зидарийни тела за външни и вътрешни преградни стени без носещи функции.

ПРЕДИМСТВА НА ИЗОБЕТОН™

Изобетон™ е строителен материал от най-ново поколение, разработен за да отговори на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност и комфорт на живот. С ниската си относителна плътност / 350 кг / кубик / преградните стени на сградите – външни и вътрешни са с до 5 пъти по-леки от конвенционалните строителни материали. Носещата конструкция е облекчена максимално, което прави Изобетон™ много подходящ за райони с висока сеизмична активност. Блоковете за зидане Изобетон™ са с прецизна геометрия и достатъчно големи размери, за да се превърне зидането в рутинна дейност. В продължение на 3 години нашият екип разработва зидарийното тяло Изобетон™, като последователно преминахме през лабораторни образци, полупромишлени прототипи, а в момента разполагаме и с промишлено производство и технология, която може да произведе неограничени количества зидария. Зидарията от Изобетон™ притежава коефициент на топлопреминаване λ = 0,1 W/mK , което я прави подходяща за всякакви климатични пояси. Зидария с дебелина 20-25 см. покрива дори най-суровите Европейски изисквания за топлинно съпротивление, без необходимост от топлоизолация. Изобетон™ е хомогенна смес от цимент и преекспандиран полистирол. Това означава, че в състава му няма вредни примеси и не е среда за развитие на микроорганизми. Изобетон™ е паропропусклив и не е хигроскопичен, което прави използването му много подходящо както в много сухи , така и във влажни райони. Притежава и звукоизолационни качества, които допълват температурния със звуков комфорт на обитаване. В заключение може да се каже , че сгради, изпълнени с Изобетон™ са изключително подходящи за възстановяване на засегнати от природни бедствия райони поради ниските си енергийни разходи за отопление и охлаждане, както и устойчивостта си на евентуални земни трусове. Бързината за изпълнение на зидарии с Изобетон е от изключителна важнос, давайки възможност в най-кратки срокове да бъде осигурен подслон на бедстващото население.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ ИЗОБЕТОН™

С влизането в сила на НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
(Изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
(Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.)
се променят критериите, на които трябва да отговарят строителните конструкции, в т.ч. и преградните стени претърпяха някои съществени изменения.
Техническите критерии за определяне на основните показатели за разход на енергия и топлосъхранение в зависимост от вида на сградите вече са :

• Годишната потребна топлина за отопление на 1 кв.м. полезна площ при жилищните сгради;
• Коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи за нежилищни сгради;
• Годишната потребна топлина за отопление на 1 куб.м. отопляем обем за нежилищни нискотемпературни сгради.
На топлоизолация се изчисляват всички граничещи с външния въздух конструкции и елементи. На топлоизолация се изчисляват и вътрешните стени, ограждащи пространство в сгради, в което температурата може да спадне под 12 градуса по Целзий. От значение е ефектът на топлинните мостове да бъде сведен до минимум. При това освен площта, вида и начина на уплътнение на прозорците и вратите и оформянето на фугите между отделните ограждащи конструкции от огромно значение е стойността на коефициента на топлопреминаване U на ограждащите стени, който се определя съгласно БДС EN ISO 6946.

 

 

 

 

 

 

Таблица 1
(Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради

№ по ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

U, W/m2K

за сгради със среднообемна вътрешна температура
θi ≥ 15 0С

за сгради със среднообемна вътрешна температура
θi < 15 0С

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

0,35

0,44

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С

0,50

0,63

3.

Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята

0,60

0,75

4.

Подова плоча над неотопляем подземен етаж

0,50

0,63

5.

Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж

0,40

0,50

6.

Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята

0,45

0,56

7.

Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери

0,28

0,35

8.

Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление

0,40

0,50

9.

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване

0,28

0,35

10.

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с  дебелина 
δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство

0,30

0,38

11.

Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух

2,2

2,75

12.

Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство

3,5

4,38Зидария с дебелина 30 см. от Изобетон™, завършена с двустранна шпакловка, външна мазилка и мрежа, надхвърля с 15% изискванията за коефициент на топлопреминаване U = 0,35 W/m2K за външни стени, граничещи с външен въздух за сгради със среднообемна вътрешна температура θi ≥ 15 0С.

Зидария с дебелина 25 см. от Изобетон™, завършена с двустранна шпакловка, външна мазилка и мрежа, напълно покрива изискванията за коефициент на топлопреминаване U = 0,35 W/m2K за външни стени, граничещи с външен въздух за сгради със среднообемна вътрешна температура θi ≥ 15 0С.

Зидария с дебелина 20 см. от Изобетон™, завършена с двустранна шпакловка и мрежа, напълно покрива изискванията за коефициент на топлопреминаване U = 0,5 W/m2K за стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С. за сгради със среднообемна вътрешна температура θi ≥ 15 0С.

Зидария с дебелина 15 см. от Изобетон™, завършена с двустранна шпакловка и мрежа, напълно покрива изискванията за коефициент на топлопреминаване U = 0,63 W/m2K за стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С. за сгради със среднообемна вътрешна температура θi < 15 0С.


ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ПРИ РАБОТА С ИЗОБЕТОН™

Зидането на стени от блокчета Изобетон™ е много по-лесно и бързо от традиционното, поради големите размери на блокчетата, ниското им обемно тегло, прецизната им геометрия и отличната им обработваемост. За постигането на добър резултат е необходимо използването на подходящи материали - лепила и шпакловки.

ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТА С ИЗОБЕТОН™

• размерване и разчертаване на зидовете в план според работните чертежи;
• пренасяне на материалите и помощните средства (блокчета, лепилен разтвор, работни скелета, талпи) до местата за зидане, вкл. изкачването им на височина 20 м и хоризонтално преместване до 30 м;
• приготвяне на лепилен разтвор;
• полагане на блокчетата и фиксирането им в хоризонтално, отвесно и праволинейно положение с помощта на нивелир, гумен чук и мастар
• рязане на блокчетата по размер с трион при необходимост;
• при необходимост шлайфане с шлайфдъска или изстъргване с ренде на неравностите по хоризонталната фуга;
• оставяне на отвори за врати, прозорци, ниши и др.;
• почистване на изтеклото от фугите лепило;
• почистване на скелето и работната площадка и изхвърляне на строителните отпадъци;
• демонтаж на скелето;

Нормите се отнасят за зидарии с височина до 3 м. При височина, по-голяма от 3 м, за всеки следващ метър те се увеличават с коефициент 1,05. При комплексни (многослойни) стени, в които участват слоеве от газобетонни блокчета, се прави самостоятелно нормиране.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАНЕ ИЗОБЕТОН™

За да се осигури здравина на зидарията, е важно да се спазва основното правило:
Да се спазват инструкциите за обезпрашаване на производителите на лепила и мазилки.
Вертикалните фуги на два лежащи един над друг реда не бива да съвпадат, а трябва да се разминават с ¼ или най добре с ½ БЛОК ЗА ЗИДАНЕ.

Вътрешни преградни стени - обикновено дебелината на зида е БЛОК ЗА ЗИДАНЕ – 20см, . Редете ЗИДАРИЯТА по правилния начин, който е достатъчен за вкопаване на ел.инсталация, водопровод и др. - за стените с дебелина ½ тухла се използува надлъжна връзка.

Външни стени – обикновено дебелината на външния зид е с дебелината на блок с размери 250 / 200 /600, зидан на 25см. За по-добра топлинна изолация и здравина на зида се използват и БЛОКОВЕ 200/300/600, поставени върху широката си 30 см.страна , изнесени с 8 см. навън за да компенсират топлоизолациятя на бетонната конструкция.

За по-качествена зидария връзките с конструкцията на стените, иззидани с ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАНЕ е препоръчително да се обработят с полиуретанова пяна.
Неравности и закръгления по зидарията могат да бъдат обработвани с рендета за топлоизолация.
Препоръчително е използването на полимерна мрежа.

Когато стената прави ъгъл /най-често под 90º/ е необходимо да се направи застъпване на тухлите на самия ъгъл, като се подвеждат и двете стени едновременно, същото правило важи и за ┴ ┬ - образните зидове.

Основата, върху която ще се изгражда зидът, трябва да е равна и хоризонтална. Предварително се определят местоположението на двата крайни блока и с помощта на слепващ разтвор се залепват на местата си. Помежду им се опъва канап, който служи за “водач”, насипва се слепващ разтвор и се нареждат останалите блокове. Хоризонталността на редовете се проверява задължително с нивелир а вертикалността с отвес. |

ВНИМАНИЕ

МАТЕРИАЛЪТ НЕ Е ХИГРОСКОПИЧЕН.
ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ НА ЛЕПИЛАТА ЗА ЗИДАНЕ , ЛЕПИЛАТА ЗА ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВКА , Е ВЪЗМОЖНО ПОЯВЯВАНЕ НА МИКРО ПУКНАТИНИ ВЪВ ФУГАТА НА СВЪРЗВАНЕ.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО КАЧЕСТВЕНИ И ПРОВЕРЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗИДАРИЯ
НАИ-ДОБРЕ С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИТЕ БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАНЕ СЕ СВЪРЗВАТ С ЛЕПИЛАТА ЗА ГАЗОБЕТОН

ДЮБЕЛИРАНЕ:

-ЗА ДЮБЕЛИРАНЕ В СТЕНИ ИЗЗИДАНИ С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
-БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАНЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДЮБЕЛИ НА FISHER ЗА ГАЗОБЕТОН.